Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2022
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
LX/363/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/363/22 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
LX/362/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/362/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LX/361/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/361/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LX/360/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/360/22 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2023 rok
LX/359/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/359/22 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2023 rok
LX/358/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/358/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2023-2030
LX/357/22 2022-12-28 Uchwała nr LX/357/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polanów na 2023 rok
LIX/356/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/356/22 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Polanowie
LIX/355/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/355/22 sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
LIX/354/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/354/22 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
LIX/353/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/353/22 zmieniająca uchwałę nr LII/312/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LIX/352/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/352/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
LIX/351/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/351/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
LIX/350/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/350/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"
LIX/349/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/349/22 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025
LIX/348/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/348/22 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanów na lata 2022-2025, z perspektywą do roku 2029”
LIX/347/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/347/22 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
LIX/346/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/346/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/332/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LIX/345/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/345/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LIX/344/22 2022-11-29 Uchwała nr LIX/344/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVIII/343/22 2022-11-09 Uchwała nr LVIII/343/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LVIII/342/22 2022-11-09 Uchwała nr LVIII/342/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/341/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/341/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
LVII/340/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/340/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie
LVII/339/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/339/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
LVII/338/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/338/22 w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Polanowie oraz nadania mu statutu
LVII/337/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/337/22 w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego i powierzenia ich prowadzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polanowie
LVII/336/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/336/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LVII/335/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/335/22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Polanów wkładu pieniężnego i objęcie nowych udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie
LVII/334/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/334/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LVII/333/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/333/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LVII/332/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/332/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVII/331/22 2022-10-27 Uchwała nr LVII/331/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2023 rok
LVI/330/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/330/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
LVI/329/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/329/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
LVI/328/22 2022-09-26 Uchwała nr LVI/328/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LV/327/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/327/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania
LV/326/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/326/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LV/325/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/325/22 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
LV/324/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/324/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LV/323/22 2022-08-12 Uchwała nr LV/323/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIV/322/22 2022-07-22 Uchwała nr LIV/322/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIII/321/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/321/22 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
LIII/320/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/320/22 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
LIII/319/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/319/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2022/2023
LIII/318/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/318/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2021 rok
LIII/317/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/317/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LIII/316/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/316/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LIII/315/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/315/22 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2021 rok
LIII/314/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/314/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
LIII/313/22 2022-06-30 Uchwała nr LIII/313/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
LII/312/22 2022-06-10 Uchwała nr LII/312/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
LI/311/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/311/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
LI/310/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/310/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
LI/309/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/309/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2021
LI/308/22 2022-05-20 Uchwała nr LI/308/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla miasta i gminy Polanów na rok 2022
L/307/22 2022-04-29 Uchwała nr L/307/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLIX/306/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/306/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
XLIX/305/22 2022-04-11 Uchwała nr XLIX/305/22 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polanowa
XLVIII/304/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/304/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVIII/303/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/303/22 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XLVIII/302/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/302/22 w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w gminie Polanów”
XLVIII/301/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/301/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025
XLVIII/300/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/300/22 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2022
XLVIII/299/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
XLVIII/298/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/298/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa
XLVIII/297/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XLVIII/296/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/296/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Polanów
XLVIII/295/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/295/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVIII/294/22 2022-03-25 Uchwała nr XLVIII/294/22 w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim
XLVII/293/22 2022-02-18 Uchwała nr XLVII/293/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
XLVI/292/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/292/22 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XLVI/291/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/291/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XLVI/290/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/290/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030
XLVI/289/22 2022-01-27 Uchwała nr XLVI/289/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2022 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356533