Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2024
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
III/24/24 2024-06-26 Uchwała nr III/24/24 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
III/23/24 2024-06-26 Uchwała nr III/23/24 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
III/22/24 2024-06-26 Uchwała nr III/22/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
III/21/24 2024-06-26 Uchwała nr III/21/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
III/20/24 2024-06-26 Uchwała nr III/20/24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
III/19/24 2024-06-26 Uchwała nr III/19/24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
III/18/24 2024-06-26 Uchwała nr III/18/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2023 rok
III/17/24 2024-06-26 Uchwała nr III/17/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
III/16/24 2024-06-26 Uchwała nr III/16/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
III/15/24 2024-06-26 Uchwała nr III/15/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
III/14/24 2024-06-26 Uchwała nr III/14/24 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2023 rok
III/13/24 2024-06-26 Uchwała nr III/13/24 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Polanów za 2023 rok
III/12/24 2024-06-26 Uchwała nr III/12/24 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
III/11/24 2024-06-26 Uchwała nr III/11/24 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
III/10/24 2024-06-26 Uchwała nr III/10/24 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2023
II/9/24 2024-05-15 Uchwała nr II/9/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
II/8/24 2024-05-15 Uchwała nr II/8/24 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
II/7/24 2024-05-15 Uchwała nr II/7/24 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
II/6/24 2024-05-15 Uchwała nr II/6/24 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
II/5/24 2024-05-15 Uchwała nr II/5/24 w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej i Infrastruktury
II/4/24 2024-05-15 Uchwała nr II/4/24 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
II/3/24 2024-05-15 Uchwała nr II/3/24 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/24 2024-05-07 Uchwała nr I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/24 2024-05-07 Uchwała nr I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
LXXX/489/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/489/24 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanów
LXXX/488/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/488/24 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
LXXX/487/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/487/24 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
LXXX/486/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/486/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXX/485/24 2024-04-25 Uchwała nr LXXX/485/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXIX/484/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/484/24 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
LXXIX/483/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/483/24 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2024
LXXIX/482/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/482/24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Polanów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
LXXIX/481/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/481/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXIX/480/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/480/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXIX/479/24 2024-03-28 Uchwała nr LXXIX/479/24 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polanów
LXXVIII/478/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/478/24 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
LXXVIII/477/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/477/24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użyczenie części działki położonej na terenie Gminy Polanów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Buszyna
LXXVIII/476/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/476/24 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Krzyża Świętego w Polanowie
LXXVIII/475/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/475/24 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i porozumienie między gminami przy wspólnej realizacji projektu klaster energii pn. Klaster Energia dla Środowiska
LXXVIII/474/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/474/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w gminie Polanów
LXXVIII/473/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/473/24 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027
LXXVIII/472/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/472/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024 -2030 dla gminy Polanów
LXXVIII/471/24 2024-02-29 Uchwała nr LXXVIII/471/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXVII/470/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/470/24 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
LXXVII/469/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/469/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXVII/468/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/468/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
LXXVII/467/24 2024-02-19 Uchwała nr LXXVII/467/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego
LXXVI/466/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/466/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
LXXVI/465/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/465/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo, gmina Polanów
LXXVI/464/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/464/24 w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Polanów
LXXVI/463/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/463/24 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób
LXXVI/462/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/462/24 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Polanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
LXXVI/461/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/461/24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2024-2033
LXXVI/460/24 2024-01-26 Uchwała nr LXXVI/460/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362730