Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2020
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
XXXII/218/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/218/20 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu
XXXII/217/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/217/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2021-2025”
XXXII/216/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/216/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
XXXII/215/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/215/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.
XXXII/214/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/214/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXXII/213/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/213/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2021-2030
XXXII/212/20 2020-12-29 Uchwała nr XXXII/212/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2021 rok
XXXI/211/20 2020-12-21 Uchwała nr XXXI/211/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/166/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXX/210/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/210/20 w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XXX/209/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/209/20 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
XXX/208/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/208/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Polanów
XXX/207/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/207/20 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok
XXX/206/20 2020-12-15 Uchwała nr XXX/206/20 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2021 rok
XXIX/205/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/205/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXIX/204/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/204/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXIX/203/20 2020-11-20 Uchwała nr XXIX/203/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVIII/202/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/202/20 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
XXVIII/201/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/201/20 w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
XXVIII/200/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów
XXVIII/199/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego
XXVIII/198/20 2020-10-29 Uchwała nr XXVIII/198/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVII/197/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
XXVII/196/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/196/20 w sprawie pomnika przyrody
XXVII/195/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/195/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
XXVII/194/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/194/20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/193/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/193/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok
XXVII/192/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/192/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXVII/191/20 2020-09-30 Uchwała nr XXVII/191/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXVI/190/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/190/20 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów
XXVI/189/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/189/20 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi ulicy Zacisze, do kategorii dróg gminnych
XXVI/188/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/188/20 w sprawie zaliczenia drogi - ulica Różana do kategorii dróg gminnych
XXVI/187/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/187/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2020/2021
XXVI/186/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/186/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XXVI/185/20 2020-08-25 Uchwała nr XXVI/185/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXV/184/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/184/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2019
XXV/183/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/183/20 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/182/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/182/20 w sprawie ustalenia planu sieć prowadzonych przez Gminę Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
XXV/181/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/181/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2019 rok
XXV/180/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/180/20 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi przebywającymi na terenie gminy Polanów
XXV/179/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/179/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXV/178/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/178/20 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Polanowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2019 rok
XXV/177/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/177/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
XXV/176/20 2020-06-30 Uchwała nr XXV/176/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania
XXIV/175/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/175/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXIV/174/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/174/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXIV/173/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXIV/172/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/172/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIV/171/20 2020-06-08 Uchwała nr XXIV/171/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXIII/170/20 2020-05-18 Uchwała nr XXIII/170/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXIII/169/20 2020-05-18 Uchwała nr XXIII/169/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2020 roku Powiatowi Koszalińskiemu
XXII/168/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/168/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów
XXII/167/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/167/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Polanów
XXII/166/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/166/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Polanów
XXII/165/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/165/20 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XXII/164/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/164/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/163/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/163/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanów
XXII/162/20 2020-04-30 Uchwała nr XXII/162/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XXI/161/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/161/20 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu
XXI/160/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/160/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów
XXI/159/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/159/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie
XXI/158/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/158/20 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej będącej własnością prywatną
XXI/157/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/157/20 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2020
XXI/156/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/156/20 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXI/155/20 2020-03-30 Uchwała nr XXI/155/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XX/154/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/154/20 zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów
XX/153/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej od państwowej osoby prawnej, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
XX/152/20 2020-02-27 Uchwała nr XX/152/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XIX/151/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/151/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XIX/150/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/150/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XIX/149/20 2020-02-17 Uchwała nr XIX/149/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
XVIII/141/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030
XVIII/148/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/148/20 w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Polanów oraz zasad jego stosowania
XVIII/147/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/147/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie
XVIII/146/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/146/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów
XVIII/145/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/20 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej - ulica Zamkowa do kategorii dróg gminnych
XVIII/144/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/144/20 w sprawie zaopiniowania przez Zarząd Powiatu w Koszalinie propozycji zaliczenia drogi ulicy Różanej, do kategorii dróg gminnych
XVIII/143/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/143/20 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Polanów
XVIII/142/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/142/20 w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek oraz poboru opłaty targowej na terenie gminy Polanów
XVIII/140/20 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/140/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2020 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 356462