Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2011
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
X/74/11 2021-03-25 Wyrok Sądowy do Uchwały nr X/74/11
XIII/119/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/119/11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
XIII/118/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/118/11 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
XIII/117/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/117/11 zmieniająca Uchwałę nr XIXl162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XIII/116/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/116/11 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie
XIII/115/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/115/11 w sprawie sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,położonej na terenie gminy Polanów
XIII/114/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/114/11 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów
XIII/113/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/113/11 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntowej zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prywatnej na realizację celu publicznego
XIII/112/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/112/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
XIII/111/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/111/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanów
XIII/110/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/110/11 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XIII/109/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/109/11 zmieniająca Uchwalę IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XIII/108/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/108/11 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
XIII/107/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/107/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2020
XIII/106/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/106/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XIII/105/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/105/11 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2012 rok
XIII/104/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/104/11 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2012 rok
XIII/103/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/103/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2012 - 2020
XIII/102/11 0000-00-00 Uchwała nr XIII/102/11 w sprawie uchwalenia budżetugminy Polanów na 2012 rok
XII/101/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/101/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Polanowie
XII/100/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/100/11 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego rady miejskiej
XII/99/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/99/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia w użyczenie od osoby prywatnej części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka
XII/98/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/98/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych wchodzącycb w skład gminnego zasobu nieruchomości
XII/97/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/97/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015
XII/96/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/96/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
XII/95/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/95/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
XII/94/11 0000-00-00 Uchwała nr XII/94/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XI/93/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/93/11 zmieniająca Uchwałę 1V/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
XI/92/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/92/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 27 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa
XI/91/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/91/11 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poźytku publicznego na 2012 rok"
XI/90/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/90/11 w prawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
XI/89/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/89/11 w sprawie ustalenia stawek, określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
XI/88/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/88/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011-2020
XI/87/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/87/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
XI/86/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/86/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
XI/85/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/85/11 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2012 roku
XI/84/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/84/11 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
XI/83/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/83/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tym podatku
XI/82/11 0000-00-00 Uchwała nr XI/82/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2012-2015
X/81/11 0000-00-00 Uchwała nr X/81/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
X/80/11 0000-00-00 Uchwała nr X/80/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polanowa
X/79/11 0000-00-00 Uchwała nr X/79/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie miasta Polanowa
X/78/11 0000-00-00 w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych na terenie gminy Polanów do Uchwały nr X/78/11
X/77/11 0000-00-00 Uchwała nr X/77/11 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej na terenie gminy Polanów
X/76/11 0000-00-00 Uchwała nr X/76/11 w sprawie przejęcia w użyczenie od osoby prywatnej części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsinka
X/75/11 0000-00-00 Uchwała nr X/75/11 zmieniająca uchwalę Rady Miejskiej w Polanowie Nr XIII/116/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
X/74/11 0000-00-00 Uchwała nr X/74/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
X/73/11 0000-00-00 Uchwała nr X/73/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
IX/72/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/72/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/334/2002 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Polanów na obwody głosowania
IX/71/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/71/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/2002 w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców do Rady Miejskiej w Polanowie
IX/70/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/70/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
IX/69/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia"
IX/68/11 0000-00-00 Uchwała nr IX/68/11 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Polanów na lata 2010-2017"
VIII/67/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/67/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Polanów w latach 2010-2015
VIII/66/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/66/11 w sprawie zmian do uchwały XXIX/263/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
VIII/65/11 0000-00-00 Uchwała nr VIII/65/11 zatwierdzająca zmianę Uchwały Nr LI/430/l0 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nacław na lata 2010 - 2017"
VII/64/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/64/11 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
VII/63/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/63/11 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
VII/62/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/62/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 67/3 obręb ewidencyjny Kościernica
VII/61/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/61/11 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
VII/60/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/60/11 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych
VII/59/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/59/11 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków w Szczecinie
VII/58/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/58/11 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podstrefy "Polanów" w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
VII/57/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/57/11 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
VII/56/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/56/11 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2010 rok
VII/55/11 0000-00-00 Uchwała nr VII/55/11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
VI/54/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/54/11 w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Polanów
VI/53/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działek na rzecz użytkownika wieczystego
VI/52/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/52/11 w sprawie zmian do uchwały XXIX/263/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
VI/51/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/51/11 w sprawie poboru łącznego zobowiązania piemęznego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso
VI/50/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/50/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie na 2011 rok
VI/49/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/49/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2010 rok
VI/48/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/48/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
VI/47/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/47/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Polanów, a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadania
VI/46/11 0000-00-00 Uchwała nr VI/46/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
V/45/11 0000-00-00 Uchwała nr V/45/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku
V/44/11 0000-00-00 Uchwała nr V/44/11 w sprawie emisji obligacji Gminy Polanów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011roku
V/43/11 0000-00-00 Uchwała nr V/43/11 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
V/42/11 0000-00-00 Uchwała nr V/42/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności działki na rzecz użytkownika wieczystego
V/41/11 0000-00-00 Uchwała nr V/41/11 w sprawie zamiany działek gruntowych
V/40/11 0000-00-00 Uchwała nr V/40/11 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy Polanów i Gminy Malechowo, polegającej na wyłączeniu części obszaru przyległego do wsi Krąg z Gminy Malechowo powiatu sławieńskiego i włączeniu tego obszaru do wsi Krąg Gminy Polanów powiatu koszalińskiego, woj. zachodniopomorskie
V/39/11 0000-00-00 Uchwała nr V/39/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
V/38/11 0000-00-00 Uchwała nr V/38/11 w sprawie utworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie w Gminie Polanów na lata 2011- 2014
V/37/11 0000-00-00 Uchwała nr V/37/11 w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania
V/36/11 0000-00-00 Uchwała nr V/36/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
V/35/11 0000-00-00 Uchwała nr V/35/11 w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
V/34/11 0000-00-00 Uchwała nr V/34/11 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Polanów długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku
V/33/11 0000-00-00 Uchwała nr V/33/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2011- 2014
V/32/11 0000-00-00 Uchwała nr V/32/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2011 rok
IV/31/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/31/11 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
IV/30/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/30/11 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
IV/29/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/29/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
IV/28/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/28/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
IV/27/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
IV/26/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/26/11 w sprawie współdziałania z Gminą Sianów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
IV/25/11 0000-00-00 Uchwała nr IV/25/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 362484