Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Uchwały Rady Miejskiej

filtr wyszukiwania: rok: 2014
Nr uchwałyData aktuTytuł aktuGłosowaniePobierz
III/13/14 2014-12-23 Uchwała nr III/13/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
III/12/14 2014-12-23 Uchwała nr III/12/14 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie na 2015 rok
III/11/14 2014-12-23 Uchwała nr III/11/14 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2015 rok
III/10/14 2014-12-23 Uchwała nr III/10/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanów na lata 2015 - 2024
III/9/14 2014-12-23 Uchwała nr III/9/14 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2015 rok
II/8/14 2014-12-01 Uchwała nr II/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa
II/7/14 2014-12-01 Uchwała nr II/7/14 w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia
II/6/14 2014-12-01 Uchwała nr II/6/14 w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Młodzieży
II/5/14 2014-12-01 Uchwała nr II/5/14 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
II/4/14 2014-12-01 Uchwała nr II/4/14 w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu
II/3/14 2014-12-01 Uchwała nr II/3/14 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej
I/2/14 2014-12-01 Uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
I/1/14 2014-12-01 Uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie
XLIV/337/14 2014-11-20 Uchwała nr XLIV/337/14 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"
XLIV/336/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIV/336/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
XLIII/335/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/335/14 w sprawie przyznania medali pamiątkowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów"
XLIII/334/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/334/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XLIII/333/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/333/14 w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
XLIII/332/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/332/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XLIII/331/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/331/14 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
XLIII/330/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/330/14 w sprawie ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 roku
XLIII/329/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/329/14 w sprawie ustalenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku
XLIII/328/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/328/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
XLIII/327/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/327/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tras linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV na terenie Gminy Polanów
XLIII/326/14 0000-00-00 Uchwała nr XLIII/326/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
XLII/325/14 0000-00-00 Uchwała nr XLII/325/14 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim
XLII/324/14 0000-00-00 Uchwała nr XLII/324/14 uchylająca uchwałę w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Sianów
XLI/323/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/323/14 w sprawie powołania Komisji Statutowej
XLI/322/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/322/14 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XLI/321/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/321/14 w sprawie wystąpienia Gminy Polanów z członkostwa w stowarzyszenia „Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści"
XLI/320/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/320/14 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Oaza" w Krągu
XLI/319/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/319/14 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XLI/318/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/318/14 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3546Z Sianów- Nadbór w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Sianów
XLI/317/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/317/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2014 - 2024
XLI/316/14 0000-00-00 Uchwała nr XLI/316/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XL/315/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/315/14 zmieniająca uchwałę Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Oświaty w Polanowie
XL/314/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/314/14 uchylająca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie
XL/313/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/313/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XL/312/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/312/14 zmieniająca uchwałę Nr XIX/162/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
XL/311/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/311/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
XL/310/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/310/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koszalin na dofinansowanie remontu i wyposażenia sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
XL/309/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/309/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XL/308/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/308/14 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2013 rok
XL/307/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/307/14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
XL/306/14 0000-00-00 Uchwała nr XL/306/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
XXXIX/305/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXIX/305/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za rok 2013
XXXVIII/304/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/304/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Polanów
XXXVIII/303/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/303/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2013 rok
XXXVIII/302/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/302/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów
XXXVIII/301/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVIII/301/14 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Bór Bagienny Świerzno I"
XXXVII/300/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/300/14 w sprawie uchylenia uchwał
XXXVII/299/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/299/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XXXVII/298/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/298/14 w sprawie pomnika przyrody w granicach administracyjnych gminy Polanów
XXXVII/297/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/297/14 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
XXXVII/296/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/296/14 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów
XXXVII/295/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/295/14 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów środków stanowiących fundusz sołecki
XXXVII/294/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/294/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
XXXVII/293/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVII/293/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów
XXXVI/292/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/292/14 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Polanów
XXXVI/291/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/291/14 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
XXXVI/290/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/290/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
XXXVI/289/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/289/14 w sprawie określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Polanów
XXXVI/288/14 0000-00-00 Uchwała nr XXXVI/288/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2014 rok
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Krzysztof Szypulski
data wytworzenia: 2015-02-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-02-18 09:03:48
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2022-01-24 10:17:59
Krzysztof Szypulski - 2015-05-20 13:42:19
Krzysztof Szypulski - 2015-04-27 15:37:54
Krzysztof Szypulski - 2015-02-18 15:12:57
ilość odsłon/pobrań: 360616